lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Postdokstipendium

från ”Stiftelsen Entrepreneurship in Lund”

Stiftelsen Entrepreneurship in Lund utlyser härmed ett postdokstipendium inom ramen för forskningsprogrammet Entrepreneurial learning vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet.

Postdokstipendium med inriktning: Entrepreneurial learning

Forskningsprojektet kommer ämnesmässigt höra hemma inom entreprenörskap, och syftar till att förklara och förstå lärandet ur ett entreprenörskapsperspektiv. Sökande ska ha doktorsexamen inom entreprenörskap.

Stipendiet utgår med SEK 350.000 kronor per år under två år, och stipendiaten placeras vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet. Stipendiet skall täcka levnadsomkostnader, 335.000 kr, samt kostnader för försäkringar, 15.000 kr.

Ansökan om stipendium skall vara skriftlig och skall ställas till: Stiftelsen Entrepreneurship in Lund, c/o Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Att. Marie Löwegren, Box 7080, 220 07 Lund. Ansökningshandlingar skall vara stiftelsen tillhanda senast den 9 april 2018. Till ansökan ska biläggas CV, betyg/Ladok-utdrag, eventuella åberopade skrifter samt förslag på forskningsplan.

Ytterligare upplysningar om stipendiet lämnas av Marie Löwegren på tel. 046-222 7326 eller email marie.lowegren@fek.lu.se.

Lund den 12 februari 2018

Marie Löwegren
Föreståndare

Ytterligare upplysningar

Marie Löwegren
Avdelningschef

marie.lowegren@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 73 26
Rum: Alfa1, vån1, rum1067

Marie Löwegren